Copyright by LED-EFFECT

Umowa licencyjna

Przed rozpoczęciem korzystania z Oprogramowania udostępnianego przez firmę LED-EFFECT prosimy o dokładne zaznajomienie się z treścią niniejszej umowy licencyjnej. Instalacja, uruchomienie lub przystąpienie do korzystania z Oprogramowania w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z zawarciem niniejszej umowy licencji i oznacza wyrażenie zgody na wszystkie jej postanowienia.

§ 1

Definicje

W treści niniejszej umowy następujące słowa i oznaczenia należy rozumieć jak podano poniżej:

 1. 1. Licencjodawca – Hutek Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LED-EFFECT Hutek Paweł z siedzibą w Ojrzanowo 129b, 89-210 Łabiszyn, NIP: 5621607066 - właściciel Oprogramowania,
 2. 2. Licencjobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która weszła w posiadanie Oprogramowania zgodnie z Umową i dokonała jego instalacji w zakresie własnej infrastruktury technicznej.
 3. 3. Umowa – niniejsza umowa licencyjna regulująca zasady korzystania z Oprogramowania, jego aktualizacji oraz wsparcia technicznego.
 4. 4. Strona internetowa- strona internetowa Licencjodawcy znajdująca się pod adresem www.led-effect.pl za pośrednictwem której można nabyć Oprogramowanie
 5. 5. Oprogramowanie – każdy opracowany przez Licencjodawcę plik komputerowy
 6. 6. Regulamin – dostępny na www.led-effect.pl dokument regulujący w szczególności zasady i warunki zakupu, korzystania oraz funkcjonowania Oprogramowania, wymagania techniczne, prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność  użytkowników, warunki i zasady ochrony danych osobowych, praw autorskich.
 7. 7. Błąd- powtarzające się i powstałe z winy Licencjodawcy, działanie Oprogramowania prowadzące do niepoprawnego funkcjonowania urządzeń systemu dmx..
 8. 8. Aktualizacje- dostarczane przez Licencjodawcę najnowsze ulepszenia Oprogramowania.

§ 2

Przedmiot umowy

 • 1. Przedmiotem umowy jest udzielenie Licencjobiorcy przez Licencjodawcę licencji na korzystanie z Oprogramowania oraz jego aktualizacji po uprzednim złożeniu zamówienia, uiszczeniu stosownej opłaty licencyjnej oraz pobraniu linka instalacyjnego otrzymanego w wyniku zamówienia złożonego za pośrednictwem strony internetowej lub otrzymaniu nośnika CD z plikiem instalacyjnym i jego instalacji na własnej infrastrukturze technicznej Licencjobiorcy na zasadach opisanych w dalszej części Umowy.
 • 2. W ramach zakupionej licencji, Licencjobiorcy przysługuje prawo do dożywotniego korzystania z Oprogramowania, aktualizacji oraz 12 miesięcznej pomocy technicznej od chwili aktywacji Oprogramowania.
 • 3. Licencjodawca udostępnia Oprogramowanie poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail Licencjobiorcy, lub przez wysłanie na wskazany w formularzu zamówienia adres Licencjobiorcy nośnika z Oprogramowaniem.
 • 4. Licencjodawca oświadcza, że jest podmiotem uprawnionym do udzielenia licencji i udostępniania Oprogramowania, przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania w pełnym zakresie, bez jakichkolwiek ograniczeń na rzecz osób trzecich.
 • 5. Oprogramowanie jest licencjonowane a nie sprzedawane.

§ 3

Zawarcie umowy

 • 1. Umowa zostaje zawarta pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą w momencie udostępnienia Oprogramowania Licencjobiorcy. Licencja na aktualizacje do Oprogramowania zostaje udzielona z chwilą ich dostarczenia Licencjobiorcy.
 • 2. Korzystanie z Oprogramowania jest równoznaczne z akceptacją warunków Umowy.
 • 3. Licencjobiorca ma zapewniony dostęp do najnowszej wersji Oprogramowania obowiązującej w chwili zawierania umowy.

§ 4

Pola eksploatacji, ograniczenia,  kary umowne

 • 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, odpłatnej licencji na terytorium całego świata, na korzystanie przez Licencjobiorcę z Oprogramowania na dwóch stanowiskach komputerowych, na wskazanych niżej polach eksploatacji.
 • 2. Licencja na korzystanie z Oprogramowania oraz jego aktualizacje zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji:
  • a. sporządzenie 1 kopii zapasowej;
  • b. ładowanie;
  • c. instalacja;
  • d. uruchamianie i wyświetlanie.
  • 3. Licencjobiorca ma prawo do korzystania z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem i funkcjonalnością na sprzęcie komputerowym, którego typ i konfiguracja są określone w Dokumentacji. Nie jest dozwolone korzystanie z Oprogramowania na większej liczbie stanowisk komputerowych niż wynika to z zakupionej liczby licencji.
  • 4. Licencjobiorcy zabrania się:
  • a. jakiegokolwiek wykorzystywania Oprogramowania w innych, aniżeli wynika to z jego funkcjonalności i przeznaczenia, celach komercyjnych
  • b. jakiejkolwiek formy sprzedaży, najmu, dzierżawy, dalszego licencjonowania czy innej formy udostępniania komukolwiek Oprogramowania, jego kopii, lub dokumentacji a także wersji instalacyjnych.
  • c. modyfikacji Oprogramowania lub tworzenia prac pochodnych na bazie Oprogramowania.
  • 5. W przypadku naruszenia Umowy przez Licencjobiorcę, Licencjodawca wezwie Licencjobiorcę do zaniechania naruszeń, w terminie nie krótszym niż siedem dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego Licencjobiorcy terminu, Licencjodawca będzie uprawniony do natychmiastowego rozwiązania Umowy. Wówczas Licencjobiorca jest obowiązany do:
  • a. natychmiastowego zaprzestania korzystania z Oprogramowania;
  • b. niezwłocznego usunięcia wszelkich kopii Oprogramowania z systemu informatycznego;
  • c. niezwłocznego zwrotu lub zniszczenia wszelkich posiadanych oryginalnych nośników zawierających Oprogramowanie.
  • 6. Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Oprogramowania wskazujących w jakikolwiek sposób na jego autorstwo.
  • 7. W razie naruszenia przez Licencjobiorcę, któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy lub innego przypadku działania Licencjobiorcy na szkodę Licencjodawcy, Licencjobiorca  zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Licencjodawcy kary umownej w wysokości dziesięciokrotności wartości danego Oprogramowania z chwili naruszenia, za każdy przypadek naruszenia osobno. Licencjodawca może jednak dochodzić naprawienia szkody, wynikłej z działania Licencjobiorcy niezgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, w przypadku gdyby wysokość szkody przekraczała wysokość kary umownej.

§ 5

Wsparcie techniczne, aktualizacje, odpowiedzialność

  1. 1. Licencjodawca udziela  wsparcia technicznego na działanie Oprogramowania oraz dostarcza jego aktualizacje przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy.
  2. 2. Wsparcie techniczne na działanie Oprogramowania udzielane jest na następujących zasadach:
  3. a. wykryty Błąd lub nieprawidłowe działanie Oprogramowania powinny być zgłoszone
   Licencjodawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@led-effect.pl nie później niż w terminie 7 dni od ich wykrycia pod rygorem weryfikacji i usunięcia Błędu za dodatkową odpłatnością
  4. b. Licencjodawca zobowiązuje się usunąć Błąd w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia.
  5. 3. Licencjodawca nie odpowiada za szkody będące następstwem używania lub niemożności używania Oprogramowania wynikające z nienależytej staranności ze strony Licencjobiorcy.
  6. 4. Licencjodawca nie odpowiada za szkody wynikające z działalności czynników od niego niezależnych, szkody wynikające z działalności lub braku działalności podmiotów trzecich, jak też niemożność współpracy Oprogramowania z innymi programami lub szkodę spowodowaną używaniem lub brakiem możliwości używania Oprogramowania.
  7. 5. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i błędy oraz ich skutki powstałe w rezultacie nieuprawnionego (bez uzyskania licencji), lub nieprawidłowego (niezgodnego z przeznaczeniem Oprogramowania) instalowania  lub korzystania z Oprogramowania przez Licencjobiorcę lub osoby trzecie.

§ 6 

Opłata licencyjna

  1. 1. Warunkiem uzyskania licencji na Oprogramowanie jest uiszczenie opłaty licencyjnej zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie internetowej Licencjodawcy obowiązującym w dniu zawarcia umowy.
  2. 2. Opłata licencyjna jest bez zwrotna.
  3. 3. Licencjobiorca upoważnia Licencjodawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.
  4. 4. Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Licencjodawcy.

§ 7

Uprawnienia szczególne Licencjodawcy

  1. 1. Na żądanie Licencjodawcy, w razie uzasadnionych podejrzeń o naruszenie licencji, przesłane w formie pisemnej lub elektronicznej Licencjobiorcy, Licencjobiorca niezwłocznie doręczy Licencjodawcy pod adres: Ojrzanowo 129b, 89-210 Łabiszyn, swoje pisemne oświadczenie potwierdzające, że korzysta z Oprogramowania zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
  2. 2. Brak doręczenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego lub elektronicznego żądania Licencjodawcy jest równoznaczny z oświadczeniem Licencjobiorcy, iż korzysta on z Oprogramowania w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej Umowy.
  3. 3. Licencjobiorca upoważnia Licencjodawcę do dokonywania kontroli sposobu korzystania z Oprogramowania przez Licencjobiorcę.

§ 8

Czas trwania umowy i jej zakończenie

  1. 1. Umowa na korzystanie z samego Oprogramowania zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  2. 2. Umowa na korzystanie z aktualizacji oraz wsparcia technicznego Oprogramowania zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy liczony od dnia aktywacji Oprogramowania.
  3. 3. W przypadku naruszenia przez Licencjobiorcę któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy ulega ona rozwiązaniu z zastrzeżeniem treści § 4 ust. 5 i nie powoduje po stronie Licencjodawcy jakichkolwiek obowiązków.
  4. 4. Z chwilą rozwiązania Umowy bądź innego sposobu zakończenia Umowy, Licencjobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego jednak nie później niż w terminie 7 dni od zakończenia umowy,  zaprzestania korzystania z Oprogramowania i jego odinstalowania (usunięcia), w tym także wszelkich kopii z infrastruktury technicznej na jakiej był eksploatowany, a w przypadku naruszenia Umowy zadośćuczynienia wszelkim jej postanowieniom w tym w szczególności naprawienia powstałej szkody.
  5. 5. Zakończenie Umowy przez Licencjobiorcę nie rodzi po stronie Licencjodawcy jakichkolwiek obowiązków.

§ 9

Postanowienia dodatkowe i końcowe

  1. 1. Wszelkie indywidualne i dodatkowe ustalenia Stron wymagają formy pisemnej lub muszą zostać potwierdzone drogą elektroniczną pod rygorem nieważności.
  2. 2. Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem polskim.
  3. 3. Spory wynikłe z niniejszej Umowy, a nie rozstrzygnięte w drodze negocjacji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.
  4. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16 , poz. 93) oraz przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U.2006.90.631 j.t.
  5. 5. Wszelki zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.